Logga in

ANVÄNDARVILLKOR

Sydved AB

Styrelsens säte: Jönköping

Organisationsnummer: 556171-0814

Referenserna nedan till "Sydved", "oss" eller "vi" är hänvisningar till Sydved AB som tillhandahållare av denna webbsida ("Sidan") om inte annat följer av att en viss sida eller annan tjänst uppger annan part. Dessa användarvillkor ska tillämpas i förhållande till webbplatser och andra tjänster som hänvisar till dessa användarvillkor.

Upphovsrätt

Materialet på denna Sida tillhandahålls av Sydved som en service till de skogsägare som är leverantörer till Sydved och ska användas endast i informationssyfte. Enstaka kopior får laddas ner under de villkor som beskrivs nedan.

Genom att ladda ner material från denna Sida accepterar du villkoren nedan. Om du inte accepterar villkoren, ska du inte använda Sidan eller ladda ner material från den.

Varumärkesinformation

Alla namn, logotyper och varumärken tillhör Sydved, dess dotterbolag, relaterade bolag, licensgivare eller joint venture-bolag.

Sydveds varumärken och varumärkesnamn får endast användas i enlighet med vad som anges i dessa användarvillkor eller med Sydveds skriftliga godkännande.

All användning av Sydveds varumärken i annonsering och marknadsföring av Sydveds produkter kräver ett formellt medgivande.

Begränsad användning

Allt innehåll på denna sida tillhör Sydved och är skyddat av svensk och internationell lagstiftning. Obehörig användning eller distribution av innehållet kan bryta mot lagar om copyright, varumärken och/eller andra lagar och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Av informationen från Sydveds webbsidor är det tillåtet att ladda ner en kopia på en enskild dator för privat, icke-kommersiellt, internt bruk.

Du får inte modifiera, använda eller förmedla informationen i kommersiellt syfte. Ej heller får du ta bort copyright eller andra ägandemeddelanden från informationen.

Sydved medger inte någon som helst, uttrycklig eller antydd, rättighet till patent, copyright, varumärken eller affärshemligheter.

Skyldigheter

Du är skyldig att följa de anvisningar som Sydved lämnar om hantering av den personliga koden, bl a att koden hemlighålls, och övriga anvisningar om användandet av sidan. Du är ensam ansvarig för den skada som kan uppstå på grund av försummelse från din sida när det gäller hanteringen av den personliga koden och den utrustning som du använder för att använda sidan, samt vid åsidosättande av de regler Sydved vid varje tid tillämpar för sidan.

Du får endast personligen utnyttja sidan Sydved Online.

Du accepterar användarvillkoren genom att använda Sydved Online och du är själv ansvarig för att kontrollera eventuella förändringar och/eller uppdateringar av användarvillkoren.

Sydveds rättigheter

Sydved har av säkerhetsskäl rätt att utan förvarning stänga av sidan Sydved Online för viss eller vissa personer om det kan misstänkas att sidan utnyttjas av någon som är obehörig att använda den. Avstängning kan också ske om kunden inte följer föreskrifterna för sidan eller vid upprepade misslyckade inloggningsförsök.

Sidan behöver fortlöpande underhåll och sådant underhåll skall i möjligaste utsträckning ske vid tider på dygnet då användandet är som lägst. Sydved har dock rätt att när som helst stänga sidan för att underhålla eller uppdatera den. Sidan kan också stängas ner om det finns en påtaglig risk att Sydved eller dess parter lider skada genom att Sydved fortsättningsvis tillhandahåller sidan. Om Sydved kan förutse avbrottet lämnas information om detta i rimlig tid. Informationen kan lämnas på Sydved Online eller annan webbsida som Sydved tillhandahåller.

Sydved har rätt att när som helst ändra villkoren för sidan. Om du inte accepterar villkoren har du rätt att omedelbart avbryta användandet av sidan.

Friskrivning från ansvar

Sydveds ambition är att minimera driftstörningar, men om sådana ändå skulle förekomma har Sydved inte något ansvar för fel som kan uppstå till följd av driftstörningen.

Det kan förekomma fördröjning på uppdateringen av informationen på Sydved Online och Sydved ansvarar inte för att informationen alltid är uppdaterad och aktuell.

Vid behandling av digitaliserad information kan informationen bli felaktig på grund av programmeringsfel eller maskinfel eller något annat liknande fel. Sydved är inte ansvarig för fel uppkomna av sådana orsaker.

Sydved är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Sydved själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall, t.ex. om du inte har kunnat utnyttja tjänsten eller om fel information lämnats till dig vid utnyttjande av tjänsten, ersätts inte av Sydved om inte Sydved agerat grovt vårdslöst. Sydved ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

Information – personuppgifter

Med registreringen som användare av "Min Skog" godkänner fastighetsägaren att Sydved lagrar och bearbetar lämnade personuppgifter för marknadsåtgärder och i administrativt syfte enligt gällande dataskyddslagstiftning.

För vidare läsning om Sydveds behandling av personuppgifter hänvisas till Personuppgifter i Sydved.

Vidare sker automatisk registrering av IP-adresser vid besök på Sydved Online för mätning av besöksfrekvens, samt att denna sida kan komma att använda "cookies", som är små datafiler som lagras på din dator eller annan dator för användning med programvaran i din webbläsare.

© 2018 Sydved AB, Box 626, 551 18 Jönköping